Súčasné Zariadenie sociálnych služieb Jasoň začalo slúžiť občanom Spišskej Starej Vsi, regiónu Zamaguria a blízkeho okolia v oblasti sociálnych služieb od 01.03.1996 pod názvom Stanica opatrovateľskej služby pre starých a ťažko zdravotne postihnutých. Zriaďovateľom bol vtedajší Okresný úrad Poprad. Od 01.02.1999 sa následne pretransformovalo na Zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré patrilo pod správu sociálneho odboru Okresného úradu Kežmarok. Od 01.07.2002 bolo pričlenené k Domovu dôchodcov a domovu sociálnych služieb v Starej Ľubovni ako jeho organizačná jednotka.

 

     Organizácia bola zriadená k 01.01.2005 na základe rozhodnutia č. 7789/2004/OS-001 zo dňa 27.12.2004 ako Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov rozhodnutím o zmene č. 4651/2009/ORSZ-008 sa zmenil názov organizácie na Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Napokon od 01.01.2016 sa rozhodnutím PSK č. 04120/2015/ORSZ-21 zo dňa 16.12.2015 zmenil názov organizácie na Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, kde sa poskytujú dva druhy sociálnych služieb a to v špecializovanom zariadení a v domove sociálnych služieb.

 

     Zariadenie sociálnych služieb Jasoň (ďalej len „ZSS Jasoň“) je samostatnou rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet PSK. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

 

     Počet ubytovacích miestnosti pre prijímateľov sociálnych služieb je 9, z toho 2 jednolôžkové izby a 7 dvojlôžkových izieb. ZSS Jasoň má aj izolačnú miestnosť, čistiacu miestnosť na dekontamináciu, bezbariérové kúpeľne, madla na chodbách. K dispozícii je aj výťah. Základné vybavenie izieb prijímateľov sociálnej služby pozostáva zo stáleho lôžka, stoličky, či kresla, skrine a to pre každého ubytovaného, spoločného stola, nástenného vešiaku, nádoby na odpadky a zrkadla. Na prízemí je k dispozícii spoločenská miestnosť, terapeutická miestnosť, ktorá slúži aj ako kancelária a na poschodí je kútik určený pre posedenie s rodinou, či priateľmi, kde je pre prijímateľov sociálnych služieb k dispozícii aj rýchlo varná kanvica a chladnička. Na každom podlaží sú k dispozícii hygienické zariadenia s toaletami. V suteréne sa nachádzajú sklady potravín a zeleniny, práčovňa, sušiareň, kotolňa, dielňa, registratúrne stredisko, a šatňa zamestnancov. V exteriéri v priestoroch záhrady je  vybudovaný altánok pre posedenie obyvateľov tohto ZSS Jasoň ako aj pre ich príbuzných. 

 

 

 

Celková kapacita ZSS Jasoň je 16 prijímateľov sociálnych služieb.

 

 

Podľa schválenej organizačnej štruktúry poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje 14 pracovníkov.

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.