POSTUP OBČANA/ŽIADATEĽA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM
O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZSS Jasoň

 

Poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Jasoň je v s súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v ZSS Jasoň, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Prílohy potrebné k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

  •  Lekársky nález, ktorý vypíše praktický lekár spolu s kópiami správ z odborných lekárskych vyšetrení (neurológia, ortopédia, psychiatria...),
  •  Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa za predchádzajúci a aktuálny kalendárny rok - vydáva Sociálna poisťovňa,
  •  Rozsudok súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony - iba u osôb obmedzených v spôsobilosti na právne úkony, Uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka.

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva na Odbor sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja osobne alebo poštou na adresu: Prešovský samosprávny kraj, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak žiadateľ obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a to nadobudne právoplatnosť, podáva na Prešovský samosprávny kraj žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Prílohy potrebné k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

Po zaregistrovaní žiadosti je žiadateľ zaradený do centrálnej evidencie žiadostí vedenej Prešovským samosprávnym krajom. Ak je žiadateľ v poradí, Prešovský samosprávny kraj zašle pokyn zariadeniu sociálnych služieb k vyzvaniu žiadateľa k nástupu.

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.